MegaGen Implant

BonEx Kit

Bone Expander Kit 

Perfect voor een uitzonderlijk moeilijke casussen. De Bone Expander Kit is ontwikkeld om alle noodzakelijke instrumenten voor het uitvoeren van een botsplitsingstechniek bij elkaar te hebben en is de ideale keuze voor botexpansietechnieken. Het bestaat uit een reeks, van chirurgische kwaliteit vervaardigde, roestvrij stalen spreiders in vijf diameters die opvolgend worden gebruikt om de botkam te spreiden.

Er wordt een mid-crestale incisie uitgevoerd, waarbij de volledige dikte van de flap wordt vrijgelegd, waarna een zaag wordt gebruikt om tot op de gewenste diepte bot voor implantatie in het bot te snijden. Een geleideboor (Lance drill) wordt gebruikt om de implantatieplaats te selecteren gevolgd door een 2 mm boor om de botkam te openen, gevolgd door het botspreider om de implantatieplaats te verbreden. De botspreiders worden bij een lage snelheid met 50 NCM koppel gebruikt. Na plaatsing van het implantaat kan zowel een 1 als een 2 faseprotocol worden toegepast, afhankelijk van de casus.

 

Stap-voor-stap instructies

Stap 1. Indicaties
Botsplitsingstechnieken kunnen in alle gevallen met een smalle botkam worden gebruikt. Eén enkel implantaat of casussen met een beperkt gebied bieden echter minder ruimte voor expansie. Wanneer de smalle kam uitsluitend uit corticaal bot zonder tussenliggend poreus bot bestaat, zal het moeilijk zijn om een goede kamsplitsing te bereiken. Voorzichtigheid is eveneens geboden bij het bovenfront, omdat door de splitsing het labiale corticale bot te ver naar buccaal kan worden bewogen, wat resulteert in een scherp gehoekte plaatsing van het implantaat.

Stap 2. Incisie
Het wordt aanbevolen om de incisielijn in het midden van de resterende gekeratiniseerde gingiva te leggen. Een langere horizontale incisie is beter zodat de zaagsnede voor het splitsen beter kan worden uitgevoerd. Eén tand grootte meer, mesiaal en distaal.

Stap 3. Flap Reflectie
Een volledige dikte of volledig-tot-partiele dikte wordt aanbevolen. Als de botkam minder dan 2 mm is dan wordt geadviseerd om het crestale bot te verlagen totdat de breedte tenminste 2 mm is.

Stap 4. Zagen of Ultrasoon
Zagen start vanuit het midden van de kam
De botkam moet onder een kleine hoek naar buccaal worden gezaagd omdat anders resorptie van het buccale bot plaatsvindt. Als het linguale bot te dun is na het zagen, kan splitsing aan de linguale zijde ontstaan waardoor de positie van het implantaat te ver linguaal is. Een dunne kam moet tot de diepte van de implantaatlengte worden gesplitst. Als bijvoorbeeld de beoogde implantaatlengte 8.5 mm is dan moet de zaagsnede ook 8.5 mm zijn. Meestal zijn verticale zaagsneden niet nodig als een AnyRidge implantaat wordt geplaatst. Alleen kleine uitlopers aan het uiteinden van de horizontale zaagsnede zijn voldoende om, indien nodig, de richting van de botexpansie te geleiden.

Probeer het linguale bot dikker te houden dan buccaal om de dunne kam naar buccaal te expanderen.

Onder een kleine hoek zagen wordt aanbevolen.

Beitelen (optioneel): als de top minder is dan 2 mm dan kan er eerst een beitel worden gebruikt om uit te expanderen. Om het ontstaan van botdefecten door het zagen in een dunne kam te voorkomen kan er licht met een hamer worden getikt.

Stap 5. Boren
Boor op de gewenste positie en in de middenlijn van het implantaat. Bij botexpansietechnieken zijn gebruik van de eerste geleideboor (Lance) en de 2 mm boor meestal voldoende. Het is alleen om het implantaat in de juiste baan te geleiden. Als er een implantaat met een stompe onderkant wordt gepland moet het boren wel worden uitgebreid tot de door de fabrikant aanbevolen diameter.

Expansie met Bone Expander Kit (optioneel): om te verbreden wordt langzame uitbreiding met de Bone Expander Kit aanbevolen.

De spreiders kunnen met een handstuk (50 Ncm) eenvoudig in bot worden toegepast. Gebruik, als het stopt voordat de beoogde diepte van de osteotomie is bereikt, een handmoersleutel en een ratelextensie. Dezelfde procedure kan worden herhaald met een grotere diameter van de Bone Expander.

Stap 6. Implantaatplaatsing
Plaats de implantaten als de kam adequaat is verbreed of voldoende flexibiliteit heeft. Als u Bone Expanders gebruikt is het beter om een ​​Expander in situ te laten tijdens de plaatsing van het eerste implantaat zodat de kam verbreed blijft. Een torquekracht tot 60-70 Ncm is voldoende om een ​​implantaat te plaatsen.

Stap 7. Bone Graft & Membraan
De resterende botdefecten kunnen worden opgevuld met elk soort bottransplantatiemateriaal. Gebruik van een resorbeerbaar membraan is aan te bevelen om een betere botvulling te bewerkstelligen.

Stap 8. Sluiting flap
Afhankelijk van de omstandigheden kan een één fase of twee fase protocol worden toegepast, maar het wordt aanbevolen om eerst een ​​aantal casussen succesvol te behandelen voordat een één fase protocol wordt geprobeerd. Als primaire sluiting wordt vereist is een adequate ontspanningsincisie in het periost nodig.